Inschrijven

De inschrijvingen voor het opleidingsjaar 2014 - 2015 zijn afgesloten. Enkel rechtmatig ingeschreven kandidaten kunnen deelnemen aan de praktijklessen!!

Overzicht rechtmatig ingeschreven kandidaten versie 17/10/2014

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2014;


 • Een inschrijvingsrecht van 165 euro betalen voor de kandidaten zonder vrijstelling en 150 euro voor de kandidaten met vrijstelling, te storten op rekeningnummer IBAN: BE55 0680 5130 5044 van de v.z.w. WOBRA en dit vóór 06/09/2014. Na deze datum is inschrijven enkel mogelijk mits het betalen van een administratieve meerkost van 10 euro (er is geen meerkost verschuldigd voor betalingen met uiterste valutadatum 8/09/14). Vermeldt duidelijk op het inschrijvingsformulier bij de mededeling de naam, voornaam en geboortedatum van de kandidaat.
  "Vrijstelling": het betreft hier de vrijstelling voor het theoretisch gedeelte, dit kan enkel voor de kandidaten die over het desbetreffende attest van het WOBRA beschikken.


 • Kandidaten in het bezit van een geldig brevet “hoger redder” bekomen vrijstelling voor hoofdstuk 7 (theorie reanimatie).
  Zij worden eveneens vrijgesteld voor het onderdeel grepen en transporttechnieken van module II (praktijkproeven zwembad).
  Zij zijn niet vrijgesteld voor knopenleer van module II en praktijk reanimatie (module III). Zij worden ook vrijgesteld van het volgen van een aantal lesuren praktijk. De vrijstelling voor het niet volgen van een aantal uren praktijk gebeurt in samenspraak met de praktijkverantwoordelijke(n).
  Het inschrijvingsrecht voor deze kandidaten is zoals voor de andere kandidaten met vrijstelling 150 euro.


 • Een volledig ingevuld inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk opsturen naar:
  v.z.w. WOBRA, Diksmuidse Heirweg 6 , 8210 Zedelgem. De clausule op het inschrijvingsformulier welke vermeldt dat de kandidaat lichamelijk geschikt is om de cursus te volgen, door een geneesheer laten ondertekenen.
  De goedkeuring dat u fysisch geschikt bent om deel te nemen aan de opleiding dient op het inschrijvingsformulier door een dokter te worden ondertekend. Afzonderlijke getuigschriften worden niet aanvaard.


 • Een kandidaaat is pas rechtmatig ingeschreven wanneer hij/zij aan alle voorwaarden voldoet!


 • Een volledig infobundel evenals het inschrijvingsformulier kunnen vanaf onze site worden gedownload;


Toelichting bij de leeftijdsvoorwaarde " minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2014" betekent dat :

a) kandidaten die 16 jaar zijn vóór 1 juli kunnen zowel aangesteld worden voor de maanden juli en augustus 2015 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

b) kandidaten die 16 jaar worden in de maand juli tot en met 1 augustus kunnen enkel aangesteld worden voor de maand augustus 2015 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

::Terug::

Examenmodaliteiten - en data

Het examen bestaat uit drie delen:

Deel 1 : Theorie
Deel 2 : Praktijk zwemmen, reanimatie + EHBO, module II (reddersprong, knopenleer, vervoersgrepen, bevrijdings- en transporttechnieken)
Deel 3 : Een zeezwemproef

Het is pas wanneer door de deiberatiejury beslist wordt dat een kandidaat voor alle drie de delen is geslaagd dat het
Brevet van "Redder aan Zee" wordt toegekend.

Na het slagen in deel 1 en 2 wordt aan de kandidaat een attest uitgereikt dat hem moet toelaten als strandredder te fungeren
voor het zomerseizoen 2015. Dit attest heeft slechts een geldigheidsduur van één jaar.

Het examen werkt onder het systeem van periodieke eliminatie. Dit betekent dat wanneer de deliberatiejury beslist dat een kandidaat
voor één deel niet slaagt hij automatisch uitgeschakeld is voor de volgende delen.

Ieder deel (theorie, praktijk en zeezwemproef) biedt bij niet slagen, de mogelijkheid tot een tweede kans (herexamen).

Een getuigschrift van "Redder aan Zee" moet 3 jaar na het behalen steeds vergezeld zijn van een recent
bekwaamheidsgetuigschrift. De duur van het getuigschrift wordt gerekend vanaf het jaar waarin het attest werd behaald.


Examendata theorie:
 • examen : 15/11/2014
 • herexamen: 10/01/2015
Examendata praktijk zwemmen:
 • 14/03/2015 : examens groep Oostende (Stedelijk zwembad Oostende)
 • 15/03/2015 : examens groep Koksijde + enkele kandidaten uit centrum Oostende (Stedelijk zwembad Oostende)
 • 21/03/2015 : herexamens groepen Oostende + Koksijde (Stedelijk zwembad Oostende)
 • 22/03/2015 : examens groepen Brugge en Kortrijk (Olympiabad Brugge)
 • 29/03/2015 : herexamens groepen Brugge en Kortrijk (Olympiabad Brugge)

::Terug::

Lessenroosters

Lessenroosters theorie : Lessenroosters praktijk : De lessenroosters worden gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

::Terug::

Centruminformatie


Algemeen :

In de loop van september zullen de rechtmatig ingeschreven kandidaten een trainingskaart ontvangen.

Deze trainingskaart dient volledig en naar behoren ingevuld te worden samen met een recente foto. De kandidaten kunnen op vertoon van
hun trainingskaart, tijdens de vrije oefeningen, een vermindering krijgen op het inkomgeld.

::Terug::

Cursussen theorie


Hoofdstuk 1: (2 uur) Organisatie, structuur strandreddingsdienst, wetgeving en reglementering, rechten en plichten van de redder.

Hoofdstuk 1 powerpointpresentatie
louter informatief: de volledige afsprakenregeling die vanaf 5/06/14 wordt toegepast

Download cursus :

Hoofdstuk 2 : (2 uur) Communicatie : verbale, non-verbale en professionele communicatie.


Download cursus :

Hoofdstuk 3 : (2uur) Getijden en stromingsleer

handouts hoofdstuk 3
Download cursus :

Hoofdstuk 4 : (4 uur) Gevaarsituaties met betrekking tot water in het algemeen, specifieke gevaarsituaties aan zee, maritieme meteorologie.

handouts hoofdstuk 4
Download cursus :

Hoofdstuk 5 : (2 uur) Werk- en hulpmiddelen bij het redden aan zee.

Download cursus :

Hoofdstuk 6 : (2 uur) Kennis van boten en motoren, vaartechniek

powerpointpresentatie(10Mb)

Studievragen als voorbereiding op het examen theorie
Download cursus :

Hoofdstuk 7 : (4 uur) Reanimatie en EHBO

 • Reanimatie, elementaire kennis van de bloedsomloop, ademhalings- en zenuwstelsel.
 • Fysiopathologische proces van verdrinking, fasen, oorzaken en gevolgen.
 • Eerste hulp bij ongevallen (algemeen)

Onderstaande videobeelden werden door het Wobra gemaakt als aanvulling op de bestaande cursus. Bedoeling is om de kandidaten te ondersteunen in het verder instuderen en inoefenen van de diverse reanimatietchnieken.

OPGELET : Bij zelfstudie is het gebruik van levende slachtoffers een nuttig hulpmiddel om de volgorde van de handelingen in te oefenen, maar het is niet toegelaten om effectieve beademingen en borstcompressies toe te passen!!

Download cursus :

::Terug::

Praktijkproeven

Algemeen
  Proeven gekleed af te leggen in het zwembad volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

  Module 1: Zwemgedeelte

  Zwemproeven in het zwembad

  Module 2: Uitvoeringstechnieken

  • Bevrijdingsgrepen in het water
  • Vervoergrepen in het water
  • Transporttechnieken op het droge
  • Praktijk knopenleer
  • reddersprong


  Kandidaten in het bezit van een geldig brevet "hoger redder" krijgen vrijstelling voor deze module met uitzondering van
  knopenleer.

  Module 3: Praktijk reanimatie en EHBO


Puntenverdeling

  Het praktijkexamen staat op 500 punten en bestaat uit volgende proeven:

  MODULE I : ZWEMGEDEELTE

  Proef 1 : 200 m vrije stijl (borstcrawl*, schoolslag), binnen de 4'30", ogen boven water (100 punten)

  *borstcrawl : indien deze zwemstijl wordt gekozen dient de kandidaat na maximaal 5 armbewegingen, minstens 1 maal de ogen en gezicht duidelijk en voldoende lang voorwaarts te richten

  Opmerking: De proef wordt afgelegd in één en dezelfde stijl, zonder onderbreking.

  puntenverdeling :

  tijd
  punten
  minder dan 3'01"
  100
  van 3'01" tot 3'15"
  95
  van 3'16" tot 3'30"
  90
  van 3'31" tot 3'45"
  85
  van 3'46" tot 4'00"
  80
  van 4'01" tot 4'10"
  70
  van 4'11" tot 4'20"
  60
  van 4'21 tot 4'30"
  50
  meer dan 4'30"
  uitsluiting

  Proef 2 : Simulatie van het redden van een drenkeling "boven water" (50 punten)

  Start in het ondiep gedeelte van het bad (rug tegen en beide handen op de kade). Op startsignaal lopen de kandidaten tot aan het aangeduid 10 meterpunt. Vervolgens zwemmen (borstcrawl*, schoolslag) de kandidaten in spurttempo naar de overzijde van het bad (50 meter). Zij nemen in één vloeiende beweging een stilliggende bal vanaf de kade en zwemmen met deze bal (voortdurend boven water) in ruglingse houding tot aan het 10 meterpunt (90m). Vervolgens lopen zij met de bal in beide handen en leggen de bal op de kade. De bal wordt met beide handen vastgehouden tot het betrokken jurylid het einde van de proef aangeeft.

  Opmerking
  Indien de kandidaat bij het grijpen of neerleggen de bal lost dient hij of zij de bal te gaan ophalen. Het niet uitvoeren van de opgelegde uitvoeringsmodaliteiten kunnen aanleiding geven tot toekenning van straftijden of het ongeldig verklaren van de gehele proef. Deze opmerking geldt zowel voor proef 2 als 3.

  De proef is in twee delen onderverdeeld :

  a) spurtgedeelte (50 m na loopstart) (max 20 ptn)

  tijd
  punten
  <41
  20
  van 41" tot 45"
  18
  van 46" tot 50"
  16
  van 51" tot 55"
  14
  van 56" tot 60"
  10
  > 60"
  uitsluiting


  b)eindtijd na 100 m ( max 30 ptn)

  tijd
  punten
  <1'56"
  30
  van 1'56 tot 2'00"
  29
  van 2'01" tot 2'05"
  27
  van 2'06" tot 2'10"
  25
  van 2'11" tot 2'15"
  23
  van 2'16" tot 2'20"
  21
  van 2'21" tot 2'25"
  18
  van 2'26" tot 2'30"
  0
  >2'30"
  uitsluiting

  Proef 3 : redden van een drenkeling "onder water", popproef (130 punten)

  Start in het ondiep gedeelte van het bad (rug tegen en beide handen op de kade). Op startsignaal lopen de kandidaten tot aan het aangeduid 10 meterpunt. Zij zwemmen (borstcrawl*, schoolslag) vervolgens naar de overzijde van het bad waar zij een pop, waarvan het te verplaatsen gewicht dat van een drenkeling benadert, vanuit een diepte van ongeveer 5 meter bovenhalen, en vervoeren in kopgreep over een afstand van 25 meter, hoofd pop steeds boven water. Pop afgeven aan de zijkant van het bad.

  a) Popproef deel 1 : tijd pop boven

  tijd
  punten
  <1'01"
  50
  van 1'01" tot 1'05"
  45
  van 1'06" tot 1'10"
  40
  van 1'11" tot 1'15"
  35
  van 1'16 tot 1'20
  30
  van 1'21 tot 1'25"
  25
  >1'25"
  uitsluiting

  b) Popproef deel 2 : eindtijd

  tijd
  punten
  <1'46"
  50
  van 1'46" tot 1'50"
  45
  van 1'51 tot 1'55"
  43
  van 1'56" tot 2'00"
  41
  van 2'01" tot 2'05"
  39
  van 2'06" tot 2'10"
  35
  van 2'11" tot 2'15"
  30
  van 2'16" tot 2'20"
  25
  van 2'21" tot 2'25"
  10
  van 2'26" tot 2'30"
  0
  > 2'30"
  uitsluiting


  Puntenverdeling technische uitvoering (30 punten)

  - uitvoeren eendenduik (maximum 10 punten)
  - wijze van vervoer pop (maximum 20 punten) (uitsluitend*)

  Opmerking bij "wijze van vervoer pop" :
  - eenmaal pop vast mag de pop niet meer worden losgelaten (uitsluiting*)
  - hoofd van de pop mag nooit meer dan één keer onder water komen (uitsluiting*)

  * uitsluiting : betekent dat de kandidaat als niet geslaagd wordt beschouwd voor het geheel van module I (proeven 1 tot en met 3).


  Proef 4 : Attitude (50 punten)

  Eindbeoordeling van de gevolgde praktijklessen. Hier worden de attitudes van de kandidaat geëvalueerd over de ganse opleidingsperiode (inzet, motivatie, stiptheid, aanwezigheid, uitvoeren van de opgelegde opdrachten, samenwerking met de andere kandidaten enz...;


  Module II: UITVOERINGSTECHNIEKEN IN EN UIT HET WATER (70 punten)

  a) bevrijdingsgrepen in het water (maximum 15 punten)

  b) vervoergrepen in het water (maximum 15 punten)

  c) transporttechnieken op het droge (maximum 10 punten)

  d) praktijk knopenleer (maximum 20 punten)

  e) reddersprong (maximum 10 punten)


  Module III: PRAKTIJK REANIMATIE EN EHBO (100 punten)Slagen voor de praktijkproeven
  Om te slagen moet de cursist:

 • Voldoen aan de voorwaarden vermeld onder artikel IX.4 van het huishoudelijk reglement.
 • Geen uitsluiting bekomen voor module I (= slagen voor module I)
 • 50% behalen voor alle onderdelen van Module II (a tot e) (= slagen voor module II)
 • 60% behalen voor Module III (= slagen voor module III)
 • 50% behalen als algemeen puntentotaal
 • 50% behalen voor het onderdeel attitude

 • Cursisten die voor Module I een uitsluiting bekomen mogen niet verder deelnemen aan Module I( zwemgedeelte).
  Zij mogen wel deelnemen aan Module II(uitvoeringstechnieken) en Module III (reanimatie en EHBO).
  Cursisten die niet slagen voor één of meer modules worden toegelaten tot het herexamen. Het herexamen bestaat
  uit het afleggen van alle modules waarvoor men niet was geslaagd.
  De cursist die na het examen en het herexamen niet geslaagd is, maar wel 50% behaalde in het theoretisch gedeelte
  geniet een blijvende vrijstelling voor het theoretisch gedeelte van de opleiding.

::Terug::

Module II

::Terug::

Examenresultaten

Resultaten theorie :

Examen theorie :
Resultaten examen theorie 15/11/2014 (definitief)

Herexamen theorie :
Uitleg mbt publicatie en interpretatie van de resultaten herexamen theorie
Resultaten herexamen theorie 10/01/2015 (definitief)


Resultaten praktijk :
Centrum Oostende (na herexamen)
Centrum Koksijde (na herexamen)
Centrum Brugge (na herexamen)
Centrum Kortrijk (na herexamen)

::Terug::

Zeezwemproef

Beschrijving van de proef : Op startsignaal lopen de kandidaten vanaf een gezamenlijke startplaats naar zee toe. In functie van wind en stroming bepalen ze vrij hun zwemkoers naar een boot, die op ongeveer 200 meter van de waterlijn is aangemeerd, en die ze moeten ronden. Vervolgens zwemmen ze terug naar het strand. Eenmaal op het strand lopen de kandidaten naar en rond de startplaats (mast ), om vervolgens een tweede keer dit parcours af te leggen. Wanneer ze echter voor de tweede keer rond de boot hebben gezwommen wordt hen vanuit de boot een bal aangereikt (simulerend het hoofd van een drenkeling). Hiermee zwemmen ze in ruglingse stijl (enkel beenslag) met de bal in kopgreep naar de kust toe. De bal moet met zijn volledige omtrek tijdens het zwemmen steeds boven water zijn. Pas op heuphoogte draaien de kandidaten zich om en brengen de ontvangen bal in beide handen tot bij de jury. De proef kan, indien de jury dit beslist, ook zonder bal worden uitgevoerd. In dit geval dienen de kandidaten dan bij het ruglings zwemmen beide polsen boven water te houden. Door het niet naleven van de opgelegde modaliteiten, riskeren de kandidaten 30 seconden straftijd per overtreding.

Een kandidaat slaagt : Wanneer de proef volledig wordt afgelegd volgens de modaliteiten zoals hiervoor beschreven en dit binnen een vooropgestelde tijdslimiet. Deze tijdslimiet is een variabel gegeven en wordt per proef in functie van wind, stroming en golfslag telkens opnieuw bepaald. Wie niet slaagt in de zeezwemproef heeft recht op een herexamen. Het niet slagen voor het Herexamen betekent automatisch dat de betrokken kandidaat voor het geheel van de opleiding niet is geslaagd. De zeezwemproef wordt afgelegd in badpak. Het dragen van een zwembrilletje is toegestaan. De opleidingscoördinator of bij afwezigheid de adjunct-opleidingscoördinator beslissen na de nodige adviezen te hebben ingewonnen of de proef op de voorgestelde datum al dan niet kan plaatsgrijpen. Wanneer door omstandigheden de proef dient te worden afgelast wordt er zo spoedig mogelijk een vervangdatum via de site medegedeeld. Omstreeks 16 uur op de dag van de zeezwemproef verschijnt een last minute bericht (site) om mee te delen of de zeezwemproef al dan niet zal plaatsgrijpen.

Inschrijven voor zeezwemproef zomer 2015 :

De data voor de zeezwemproeven zijn vastgelegd op vrijdag 17 juli 2015 en vrijdag 7 augustus 2015. Hou er rekening mee dat deze vooropgestelde data door onvoorziene omstandigheden kunnen worden gewijzigd.

=> Online inschrijven kan via volgende link en dit tot 21/06/2015: Inschrijvingsformulier

Rechtmatig ingeschreven kandidaten voor 17/07/2015 : lijst
Rechtmatig ingeschreven kandidaten voor 7/08/2015 : lijst

De huidige gepubliceerde lijsten bevatten de kandidaten die zich online hebben ingeschreven tem 9/05/15 19u. Heeft u nadien ingeschreven, dan zal uw naam in een volgende publicatie worden verwerkt. Indien u toch zou ingeschreven zijn en uw naam staat niet op de lijst dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met redderaanzee@telenet.be.

Op regelmatige tijdstippen zal een lijst worden gepubliceerd van kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn. Controleer op regelmatige basis de gepubliceerde lijst. De bevestiging van uw inschrijving = naam terugvinden op de inschrijvingslijsten.

Algemene info :

 • De zeezwemproeven vangen aan om 19u.

 • De kandidaten dienen zich aan te melden aan het plaatselijk secretariaat in de inkomhal van het Stedelijk zwembad te Oostende.

 • De deelnemers dienen zich minstens 30 minuten vóór de aanvang van de proef aan te bieden met hun identiteitskaart (de deelnemers die zich niet kunnen identificeren d.m.v. hun identiteitskaart worden NIET toegelaten tot de proef)

 • Let wel: er worden slechts 130 kandidaten per datum toegelaten. Het opgeven van een bepaalde voorkeur betekent niet dat u automatisch bent ingeschreven voor de geprefereerde datum. Van zodra één datum is volzet, zullen de bijkomende kandidaten worden toegevoegd aan de resterende datum. De datum- en tijdstempel van online inschrijving bepaalt de volgorde van inschrijving.
Videozone :

Om jullie een beeld te geven hoe de zeezwemproeven in zijn werk gaan hebben we onderstaande reportages geplaatst.
 • Redder voor één dag - Bart Schols nieuwsanker VRT : reportage

 • Reportage Focus WTV naar aanleiding van de zeezwemproeven van 2014.

::Terug::

© 2015 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).