Laatste nieuws 18/08/2020 16u

Update 30/07/2020 (Cursus 20-21) :
De inschrijvngen voor het nieuwe opleidingsjaar 2020-2021 zijn geopend.

Inschrijven kan via onze vernieuwde website :

http://www.campuspov.be/pov/raz-startpagina

Update 01/07/20 : COVID-19 reanimatiefilmpjes

In kader van COVID-19 werden door de IKWV aangepaste reanimatieprocedures uitgewerkt.

Het WOBRA heeft van deze procedures instructievideo's gemaakt. Deze zijn te raadplegen via ons YouTube-kanaal.


© 2020 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden nick.goethals@campuspov.be
Afwezigheden dienen gemeld te worden aan wobra@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).