Laatste nieuws 22/02/2020 21u

Update 22/02/2020 (Bekwaamheidsproeven) :
Informatie m.b.t. herexamens en de uitzonderingsgroep kan u terugvinden onder : Bijscholing/Data.

Update 18/02/2020 (Cursus 19-20) :
De planning voor de praktijkexamens reanimatie werd aan de website toegevoegd : Cursus 19-20/Examendata praktijk

Update 26/01/2020 (Cursus 19-20) :
De planning voor de praktijkexamens zwemmen werd aan de website toegevoegd : Cursus 19-20/Examendata praktijk

Update 26/01/2020 (Cursus 19-20) :
Kandidaten die niet geslaagd zijn voor het herexamen theorie kunnen wel vrijblijvend de komende praktijklessen en campusdagen volgen. Indien U verder wenst deel te nemen aan de praktijklessen dan dient u ons hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen via wobra@campuspov.be.

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor het herexamen theorie mogen niet deelnemen aan de praktijkexamens. Op 25/01 en 1/02 wordt het examen module II afgenomen. Ook aan deze examens kan men niet deelnemen.

Update 12/12/2019 (Bekwaamheidsproeven) :
De resultaten van de bekwaamheidsproef van 24/11/19 (incl. herexamenresultaten BP 27/10/19) kan u terugvinden onder : Bijscholing/Resultaten.

Update 24/05/2019 :
Belangrijke opmerking in verband met adreswijzigingen : Attesten en brevetten worden steeds opgestuurd naar het adres zoals opgegeven bij inschrijving. Eventuele adreswijzigingen dienen steeds aan het Wobra secretariaat te worden overgemaakt. Anders riskeren de kandidaten hun attesten en brevetten niet te ontvangen!


© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden nick.goethals@campuspov.be
Afwezigheden dienen gemeld te worden aan wobra@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).