Laatste nieuws 23/05/2018 22u

Update 23/05/2018 (Cursus 17-18) :
Voorafgaand aan de zeezwemproeven wordt nog een zeezwemles georganiseerd. De datum voor deze les werd vastgelegd op zaterdag 23/06 (vermoedelijk in de voormiddag). Inschrijven is mogelijk via het online inschrijvingsformulier . Meer informatie zal in de loop van juni op onze website worden geplaatst. Maximaal 70 kandidaten worden toegelaten tot deze les. Op de dag van de zeezwemles dien je voor het gebruik van de omkleedruimtes en douches bij inschrijving 1€ te betalen (gepast geld).

Update 23/05/2018 (Cursus 17-18) :
Een overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten voor de zeezwemproeven kan je terugvinden onder : Cursus 17-18/Zeezwemproef

Update 15/05/2018 (Cursus 17-18) :
De inschrijvingen voor de zeezwemproeven zijn geopend. Meer informatie kan je terugvinden onder : Cursus 17-18/Zeezwemproef

Update 26/03/2018 (Cursus 17-18) :
De resultaten van alle praktijkexamens (na herexamen) van alle centra staan vanaf heden op onze website:
Cursus 17-18/Examenresultaten

Update 26/03/2018 (Bijscholing) :
Resultaten van de bekwaamheidsproef van 3/12/17 en 17/03/2018 (na herexamens) werden toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).