Laatste nieuws 05/11/2018 20u

Update 05/11/2018 (Cursus 18-19) : Centrum Oostende
Op zaterdag 10/11/18 is er praktijkles zwemmen voor het centrum Oostende. Hierdoor is er geen les op zaterdag 29/12/18 (kerstvakantie).

Update 05/11/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
De inchrijvingen voor de bekwaamheidsproeven zijn afgesloten. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Update 05/11/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
De resultaten van de bekwaamheidsproef van 28/10/18 kan u terugvinden onder : Bijscholing/Resultaten.


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).