Laatste nieuws 16/01/2020 22u

Update 16/01/2020 (Cursus 19-20) :
Centruminformatie werd voor alle centra aangepast : Cursus 19-20/Centruminformatie

Update 12/12/2019 (Bekwaamheidsproeven) :
De resultaten van de bekwaamheidsproef van 24/11/19 (incl. herexamenresultaten BP 27/10/19) kan u terugvinden onder : Bijscholing/Resultaten.

Update 24/05/2019 :
Belangrijke opmerking in verband met adreswijzigingen : Attesten en brevetten worden steeds opgestuurd naar het adres zoals opgegeven bij inschrijving. Eventuele adreswijzigingen dienen steeds aan het Wobra secretariaat te worden overgemaakt. Anders riskeren de kandidaten hun attesten en brevetten niet te ontvangen!


© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden nick.goethals@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).