Laatste nieuws 05/02/2018 20u

Update 05/02/2018 (Cursus 17-18) :
Er werd voor het centrum Oostende een belangrijke update op de website geplaatst: Cursus 17-18/Centruminformatie/Oostende

Update 25/01/2018 (Cursus 17-18) :
De herexamenresultaten theorie (na deliberatie) staan vanaf heden op de website : Cursus 17-18/Examenresultaten

Update 07/09/2017 (Postoverste) :
Een lijst met de geslaagde kandidaten PO module I+II 2017 kan u terugvinden onder : Postoverste.


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).