Laatste nieuws 21/10/2018 21u

Update 21/10/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
De resultaten van de bekwaamheidsproef van 14/10/18 kan u terugvinden onder : Bijscholing/Resultaten.

Update 19/10/2018 (Cursus 18-19) :
Centruminformatie werd voor alle centra aangepast : Cursus 18-19/Centruminformatie


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).