Laatste nieuws 01/04/2019 23u

Update 01/04/2019 (Bekwaamheidsproeven) :
De resultaten van alle bekwaamheidsproeven (na herexamens) kan u terugvinden onder : Bijscholing/Resultaten.

Update 01/04/2019 (Cursus 18-19) :
De voorlopige resultaten van de herexamens praktijk zijn voor alle centra vanaf heden te raadplegen op onze website: Cursus 18-19/Examenresultaten


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).