Laatste nieuws 11/07/2018 12u

Update 11/07/2018 (Cursus 17-18) :
Voorafgaand aan de komende zeezwemproef wordt op 25/07 nog een zeezwemles georganiseerd. Inschrijven voor deze les is mogelijk via volgend online formulier : Inschrijving voorbereidende zeezwemles 25/07/18

Timing:

- Inschrijven vanaf 10 uur aan surfclub Twins te Bredene (reddingspost 1). Identiteitskaart dient te worden overhandigd in ruil voor een genummerde cap. Niet vergeten een gepast muntstuk van één euro mee te brengen (bijdrage voor gebruik infrastructuur surfclub).
- Om 10u30 info + opwarming.
- Om 11 uur de eigenlijke zeezwemles.
- Om 11u45 volgt nog een nabespreking.

De les dient gevolgd te worden in het les- en examenuniform!!!!! Er kunnen maximaal 70 kandidaten worden toegelaten tot deze les. Indien je wegens een bepaalde reden niet kan aanwezig zijn stuur ons dan zo spoedig mogelijk een bericht.

Update 10/07/2018 (Cursus 17-18) :
De resultaten van de zeezwemproef van 6 juli 2018 zijn vanaf heden beschikbaar op onze website :
Cursus 17 -18/Examenresultaten

Update 08/07/2018 (Cursus 18-19) :
De inschrijvingen voor het nieuwe cursusjaar 18-19 zijn geopend. Meer informatie kan u terugvinden onder Cursus 18-19/Inschrijven

Update 07/07/2018 (Postoverste) :
Met betrekking tot de opleiding postoverste werden enkele belangrijke wijzigingen uitgevoerd. Alle noodzakelijke informatie is terug te vinden onder : Postoverste

Update 27/06/2018 (Cursus 17-18) :
De inschrijvingen voor de zeezwemproeven zijn afgesloten.


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).